ABOUT

เกี่ยวกับเรา

โชคสันติฟาร์มไก่ชน ก่อตั้งและพัฒนาไก่ชนพื้นเมือง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ในปี  2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมการเลี้ยงไก่ชนพื้นเมือง วิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ชนพื้นเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัยและพัฒนาไก่ชนพื้นเมือง สู่เกษตรกรทั่วไป และส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่ชนพื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้ กระจายการมีงานทำ และใช้วัสดุการเกษตรที่ผลิตได้จากไร่นาของตนเอง รวมทั้งผลิตไก่กีฬาหรือไก่ชนสายพันธุ์ดีออกสู่ตลาด เพื่อให้ผู้เลี้ยงไก่ชนและผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปต่อยอดสายพันธุ์ของท่าน หรือนำไปเลี้ยงชนเพื่อเพิ่มมูลค่าที่สนามกีฬาชนไก่ได้

ไก่ชน “โชคสันติฟาร์ม”  เป็นผลผลิตไก่ชนเก่ง สายพันธุ์ดี ที่ผ่านการพัฒนาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ชนแต่ละสายพันธุ์ โดยเฉพาะไก่ชนพม่า ไก่ชนเหล่าป่าก๋อย และไก่ชนไซ่ง่อน  โดยใช้การปรับปรุงสายพันธุ์ จากประสบการณ์ในวงการไก่ชนมาหลายสิบปี มีการวางแผนการจัดผสมพันธุ์ เพื่อรักษาและพัฒนาต่อยอด ความเก่งของไก่แต่ละสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดไก่ชนอยู่ตลอดเวลา