CONTACT

Terms and Conditions (ข้อกำหนดและเงื่อนไข)ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) เป็นสัญญาระหว่าง โชคสันติฟาร์ม (ต่อไปนี้เรียกว่า “choksantifarm.com”) ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ choksantifarm.com กับ ผู้ใช้บริการหรือสมาชิกของ choksantifarm.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

ข้อตกลงนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการบนเว็บไซต์ของ choksantifarm.com ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลยพินิจของ choksantifarm.com แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

การใช้งานหรือบริการเว็บไซต์ของ choksantifarm.com อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ผู้ใช้บริการต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นใดๆ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการไม่ถือว่าได้รับอนุญาต (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ให้ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ของ choksantifarm.com เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้ทุกประการก่อนเริ่มต้นใช้งานหรือบริการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าถึง หรือใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ของ choksantifarm.com

การที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ choksantifarm.com ถือเป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้บริการที่เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้ โดยการแสดงเจตนาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

1) กฎระเบียบการใช้งานและการเป็นสมาชิก

1.1 ผู้ใช้บริการ หมายความถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจดังกล่าวสามารถสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิกและถือทะเบียนบัญชีสมาชิกของ choksantifarm.com ได้คนละ 1 (หนึ่ง) บัญชีเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการยืนยันและรับรองว่าตนมีความสามารถในการทำนิติกรรมและมีอำนาจในการผูกพันกับข้อตกลงนี้

1.2 สำหรับผู้เยาว์ (ผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะเริ่มต้นใช้บริการหรือสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิก เว็บไซต์ของ choksantifarm.com เท่านั้น ไม่ว่าการใช้บริการดังกล่าวจะเอื้อต่อการดำรงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์ก็ตาม choksantifarm.com ถือว่าการที่ผู้เยาว์เริ่มต้นใช้บริการบนเว็บไซต์ของ choksantifarm.com ต่อไป ผู้เยาว์ดังกล่าวให้การยืนยันว่าตนได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว ในกรณีนี้ ระหว่าง choksantifarm.com กับผู้เยาว์หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ choksantifarm.com ไม่รับผิดชอบต่อสิทธิ ความรับผิด หรือการเรียกร้องใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือการกระทำของผู้เยาว์บนเว็บไซต์ของ choksantifarm.com หรือสืบเนื่องมาจากข้อโต้แย้งในวุฒิภาวะของผู้เยาว์ต่อนิติกรรมที่ผู้เยาว์มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เยาว์จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

1.3 ในการสมัครสมาชิกหรือใช้บริการใดๆ บนเว็บไซต์ของ choksantifarm.com ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามจริง และเป็นปัจจุบันเฉพาะที่เป็นของตนเท่านั้น ภายในพื้นที่ที่ choksantifarm.com ได้จัดเตรียมไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูล รายละเอียดดังกล่าว ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในบัญชีสมาชิกของตนให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ ความรับผิดหรือความเสียหายใดๆ (หากมี) ในส่วนนี้ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกของ choksantifarm.com อาจมีการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงข้อมูลที่จัดเตรียมโดยเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามเพื่อพยายามรับรองคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

1.4 ห้ามผู้ใช้บริการ ใช้หรือระบุชื่อ choksantifarm.com ในชื่อสมาชิกหรือนามแฝง ซึ่งอาจเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้อื่นว่า choksantifarm.com มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

1.5 ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของ choksantifarm.com หรือการใช้บริการเว็บไซต์ของ choksantifarm.com นั้น ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกฎหมาย ศีลธรรม และข้อกำหนดต่างๆ ตามนโยบายของ choksantifarm.com รวมทั้งจะไม่กระทำใดๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ของ choksantifarm.com หรือบุคคลอื่น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ choksantifarm.com หรือบุคคลอื่น

1.6 บัญชีสมาชิกของ choksantifarm.com ตามข้อตกลงนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ choksantifarm.com แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตที่จำกัดเฉพาะการถือบัญชีสมาชิกในนามของตนเท่านั้น โดยบัญชีสมาชิกไม่สามารถถือร่วม โอน แลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงให้บุคคลอื่นได้ choksantifarm.com ห้ามผู้ใช้บริการจำหน่าย ให้เช่า ให้ยืม อนุญาตให้ใช้ หรือให้สิทธิบัญชีสมาชิก choksantifarm.com ของตนแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

1.7 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนบุคคลหรือความลับ ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน หากมีข้อสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีสมาชิกของผู้ใช้บริการ หรือชื่อผู้ใช้บริการ หรือรหัสผ่านอาจถูกบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการต้องแจ้งหรือติดต่อ …………………….. ทันที

1.8 choksantifarm.com ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ตามกฎหมายและตามข้อตกลงนี้ต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก ในความเสียหาย ละเมิดสิทธิ์หรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลจากการใช้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการส่งรับข้อมูล นิติกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเอง

 

2) ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์

3) ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

4) ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย

5) ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล

6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ choksantifarm.com

7) ค่าบริการและเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าบริการ

8) นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ choksantifarm.com ถือเป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้บริการที่เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้ โดยการแสดงเจตนาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

santi_egg@hotmail.com

ติดตามข่าว โชคสันติฟาร์ม